دوشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۳ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس حقوق و قوانین شهری خانم عباسبندی روز دوشنبه 95/09/01تشکیل نمی گردد.
 
ضمنا جبرانی آن  روز دوشنبه 95/09/15 از ساعت 11 برگزار می گردد.