چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۷ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویانی که با استاد جانی درس تکنولوژی و کارگاه قالب بندی دارند می رساند که کلاس های آنان مطابق  برنامه زیر برگزار می گردد
چهارشنبه 17/09/95 از ساعت 8 الی 10/30
 سه شنبه23/09/95از ساعت 8 الی 13
چهارشنبه 24/09/95 از ساعت 8الی 10/30
چهارشنبه 24/09/95 از ساعت 13/30 الی 16
چهارشنبه 01/10/95 از ساعت 8 الی 10/30