چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۵ | چاپ | نامه الکترونیک

خوابگاه دانشجويان:
 
 
دانشجویانی که مایلند از خوابگاه خود گردان جهت سکونت استفاده نمایند بشرح ذیل اقدام نمایند:
           
 
 
 
 
 
 
سرويس اياب و ذهاب
 
 
ابتدا جهت دريافت فرم سرويس اياب و ذهاب به انتشارات موسسه مراجعه نماييد.
 
 
 
براي هماهنگي ثبت نام سرويس اياب و ذهاب
 
با  آقاي اقبالي به شماره  09122816852 تماس بگيريد.
 
 
 
 
ساعت حركت سرويس از تهران به قزوين:
1-     ميدان ونك 5:15
2-    ميدان صنعت 5:30
3-   آزادي، جنب كارواش 5:45
4-   پل فرديس بالا خروجي 6:15
5-   ترمينال كرج 6:20
6-   مهرشهر 45 متري 6:30