دوشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۸ | چاپ | نامه الکترونیک

شرایط عمومی موسسه:
 
1-رعايت شئونات اسلامي براي كليه دانشجويان الزامي است.
2-دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه هاي مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري و همچنين ضوابط داخلي موسسه را رعايت نمايد.
3-بر اساس ضوابط داخلي مصوب شوراي موسسه به دانشجويان ممتاز در هررشته تخفيف ويژه ارايه خواهد شد.
4-اين موسسه برنامه انتقال و جابجايي ندارد.
5-چنانچه دانشجويي به هردليل از تحصيل در اين موسسه انصراف دهد متعهد است كليه هزينه هاي متعلقه را طبق برآورد موسسه بپردازد.
6-موسسه فاقد امكانات خوابگاه است اما برحسب نياز دانشجويان از طريق خوابگاههاي خودگردان مشكل سكونت دانشجويان را حل نموده است.
7-در صورت تخصيص وام از طرف وزارت متبوع به دانشجويان حايز شرايط وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت.
8-موسسه از طريق برگزاري دوره هاي آمادگي امكان تحصيل در مقاطع بالاتر را براي دانشجويان مهيا نموده است.
9-سرويس اياب و ذهاب ويژه دانشجويان همه روزه از تهران و كرج به موسسه و بالعكس مهيا است.،هزينه مربوطه بعهده دانشجويان مي باشد.
10-دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابتهاي علمي،فرهنگي،هنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حايز رتبه اول شوند،از تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي شوند.
 
آدرس موسسه: قزوین- بلوار امیرکبیر- خیابان قائم جنوبی- موسسه آموزش عالی علامه دهخدا
تلفن دبیرخانه: 02833651390 الی 91
تلفن آموزش: 33651395 الی 96